Contacts

Chief Organizers (Russian Go Federation):
Natalya Kovaleva – n.kovaleva@gofederation.ru
Mikhail Emelyanov – gostrateg@gmail.com

Accreditation and accommodation:
Ekaterina Yakunicheva – e.yakunicheva@ob-com.ru, +7 999 512-49-62